top of page

Denna försäkring vänder sig till dig som vill försäkra en segelbåt / yacht. Vi har anpassat denna försäkring för att du som båtägare skall få bästa möjliga villkor till lägsta möjliga premie.​

 

Vår försäkring för segelbåtar ger dig skydd för de skador som kan drabba dig och din båt.

Vi erbjuder två allriskförsäkringar. Bas och Premium.

I allriskförsäkringen BAS tecknar ni en kaskoförsäkring och en ansvarsförsäkring. Komplettering kan göras med en olycksfallsförsäkring.

Vår premium försäkring är en utökad försäkring som förmodligen är den bästa försäkringen som går att teckna. Den täcker i allt som kan tänkas hända utom i de fall där man uppsåtligen har orsakat skadan / händelsen.

I allriskförsäkringen PREMIUM ingår Kasko, ansvar, maskin och olycksfallsförsäkring. Ersättning sker utan åldersavdrag.

Bas – Allriskförsäkring för segelbåtar

* Vi försäkrar din båt som nämns i försäkringen tillsammans med maskiner, utrustning, inventarier, jollar, tillbehör och personliga effekter.

Försäkringsomfattning

Försäkringen gäller för det kryssningsområde som beskrivs i villkoren.

Täckning finns på vattnet och under all normal vistelse för de försäkrade artiklarna på land vilket omfattar när båten tas upp på land och släpps ned i vatten.

För transporter på land och för transporter av båtar på släpkärror på färjor såvida inte transportmedlet inte är avsett för detta syfte eller de försäkrade sakerna inte har lastats eller satts fast på korrekt sätt. Båt som transporterats på släpkärra ska säkras med ett lås.

Omfattning på försäkringsskyddet

Försäkringen gäller året runt i land och i vattnet.

* Kollision, grundstötning och strandning

* Sänkning av båten

* Brand och explosion

* Stöld

* Vandalism

* Force majeure

* Blixtnedslag

* Mastbrott och skador som uppstår som en följd härav.

​För den släpkärra som är medförsäkrad i allriskförsäkringen gäller försäkringsskyddet uteslutande för skador som eld, explosion, stöld av släpkärra samt totalförlust som följ av en olycka eller force majeure.

​Försäkringsbolaget kompenserar till samma storlek som försäkringssumman utgifter för bärgning (även utan framgång) och bortforsling av försäkrade artiklar förutsatt att en försäkrad händelse har inträffat och försäkringsbolaget föranleder eller godkänner bärgning och är skyldig att bistå försäkringstagaren vid bortforsling av vraket och/eller stå för kostnaderna. Dessa kostnader ersätts utöver försäkringssumman.

Försäkringsbolaget kompenserar dessutom för utgifter som försäkringstagaren får i samband med åtgärder som försäkringstagaren ansåg var skäliga efter omständigheterna för beivrande eller reducering av skadestånd till 20% av försäkringssumman.

Försäkringen betalar inte ut ersättning

​För skador som uppstår när de försäkrade sakerna används

för andra ändamål än privata sportaktiviteter eller

nöjesaktiviteter (t.ex. som charterbåt), såvida inte ett annat

användningssätt beskrivs i villkoren. Regatta-/tävlingsrisk

gäller endast för segelbåtar som är medförsäkade i

föreningsregattor.

För skador som uppstår vid forsränning eller vid korsning av

fördämningar eller vid deltagande i båttävlingar och

övningskörning i samband med sådana.

För skador som uppsåtligen orsakats av försäkringstagaren.

Om försäkringstagaren var skuld till försäkringsfallet på

grund av grov vårdslöshet har försäkringsbolaget rätt att

sänka sitt försäkringsskydd i förhållande till graden av allvar.

För skador på grund av regn, frost, is, oxidering, elektrolys,

gnagdjur, icke yrkesmässig bearbetning och reparationer

Kontakta oss för en offert på Bas eller Premium försäkring.

bottom of page